Integracyjna Szkoła Montessori Drugie Piętro

Szkoła Montessori

pracowitość                          wytrwałość                         cierpliwość                          dążność do celu

to szkoła oddziałująca nierepresyjnie - ale nie bezstresowo, 

 

to szkoła, gdzie uczniowie mają prawo wyboru - ale nie jest tak, że robią co chcą,

 

to szkoła, gdzie nauczyciel szanuje ucznia i jego wybory, ale nie jest to metoda partnerska,

 

to szkoła, która posiada charakterystyczne pomoce naukowe, ale są one tylko środkiem, nie celem aktywności

Na początku XX wieku grupa włoskich deweloperów postanowiła zbudować wzorcowe bloki mieszkalne w pewnej bardzo biednej  dzielnicy - Quartiere San Lorenzo. Każde mieszkanie miało bieżącą wodę i toaletę, na parterze bloków zaś przewidziano "Casa dei Bamibni" - sale pobytu dla dzieci w czasie, gdy rodzice będą w pracy. Organizację opieki nad dziećmi powierzono lekarce i naukowcowi Marii Montessori, która kilka lat wcześniej wprowadziła w grupie 22 zaniedbanych dzieci specjalny system nauczania, dzięki któremu  dzieci te uzyskiwały lepsze wyniki edukacyjne niż mieli uczniowie neurotypowi ze "zwyczajnych" szkół.  Przewidywano zatem,  że otworzenie się tą metodą na "zwykle" dzieci może przynieść "niezwykłe" efekty.

 

Tak powstały "Casa dei Bambini" i tak zaczął się rozwijać jeden z najbardziej znanych sposobów edukacji, z którego czerpały i czerpią wszystkie nowoczesne systemy rozwoju dzieci.

Czym jest

Pedagogika

Montessori?!

Każdy człowiek, zatem i dziecko, jest inny, każdy ma inne zainteresowania i talenty. Zainteresowania pojawiają się u każdego w innym czasie i trwają dowolnie długo. Jeśli miejsce sprzyjające dziecku jest ciche, spokojne, pozbawione pośpieszania i rywalizacji to pozwala na rozwój. Celem edukacji nie jest wciskanie dziecka w z góry upatrzone ideały, wzorce, szufladki - ale wykorzystanie całego jego potencjału, aby tworzyło swojego wewnętrznego Człowieka, wyposażonego w cechy takie jak: pracowitość, wytrwałość, cierpliwość, dążność do celu.

Zasada swobodnego wyboru
Zasada swobodnego wyboru

Dziecko, posiadając plan pracy na tydzień, samo decyduje, którym materiałem edukacyjnym (wagą, szklanymi menzurkami, koralikami do liczenia itp), gdzie (na stoliku, na podłodze itp), z kim i jak długo będzie się zajmować. Zanim dziecko wybierze, nauczyciel przeprowadza indywidualnie Lekcję Podstawową.

press to zoom
Zasada porządku
Zasada porządku

Każda rzecz ma swoje miejsce i każde dziecko odnosi rzecz tam, skąd ja wzięło (i to działa!!! :) ) ograniczeniu, regułom i zasadom podlega całe życie szkolne i nieprawdą jest, że dzieciom naszym wszystko wolno i nauczyciel nie jest partnerem ani kolegą.

press to zoom
Zasada transferu
Zasada transferu

Każda pomoc montesoriańska jest elementem większej całości; każdy element tej całości ma uczyć czegoś nowego, następnego, trudniejszego.

press to zoom
Własne działanie i powtarzanie
Własne działanie i powtarzanie

Uczymy się przez powtarzanie, tak jak wiele razy trzeba wytrzeć stół, aby to zrobić dobrze, tak wiele razy trzeba przećwiczyć tabliczkę mnożenia i to dziecko wie, ile tych powtórzeń potrzebuje.

press to zoom
Zasada samokontroli
Zasada samokontroli

Pomoce montesoriańskie dają możliwość samodzielnego sprawdzenia poprawności wykonania zadania i samodzielnej poprawy; dzieci więc nie boja się popełniać błędów i traktują je (błędy) jako wskazówki na przyszłość.

press to zoom

Rolą dorosłych (nauczyciela) jest stworzenie odpowiedniego otoczenia. Służą temu  zasady pedagogiczne Marii Montessori

integracja

Maria Montessori  chciała uczyć wszystkie dzieci, dlatego w tworzonych przez nią Casa dei Bambini swoje miejsce mieli również uczniowie wymagający szczególnego wsparcia. Doświadczenie pokazało, że brak  porównywania i rywalizacji, punkt początkowy pracy oparty na pozytywnych doświadczeniach dziecka – budowało (buduje) poczucie własnej wartości małego Człowieka, a tym samym przesądza o pozytywnych doświadczeń i sukcesach edukacyjnych. 
 

To Maria Montessori jest prekursorką idei zwanej integracją włączającą: gdy wespół, w jednej grupie działają ze sobą dzieci neurotypowe („zdrowe”) i z określonymi deficytami.
 

Integracja włączająca ma jednak kilka poważnych uwarunkowań, które zgodnie z zaleceniami pedagogiki realizujemy w naszej placówce:

  • w grupie może być do 30 procent dzieci integracyjnych (na każdą dziesiątkę dzieci troje); daje to możliwość rozwoju własnego wszystkim uczniom;

  • bardzo ścisła współpraca na linii dom-szkoła (wykluczenie kłopotów wychowawczych eliminuje wiele deficytów);

  • wszystkie dzieci w placówce (i zdrowe i integracyjne) muszą mieć możliwość pracy własnej – w placówce nie akceptujemy zachowań agresywnych;

  • dzieci integracyjne przyjmowane są z opiniami albo z opiniami w trakcie ich wykonywania;

 

Nie jesteśmy przygotowani na przyjęcie i wyprowadzenie każdego deficytu u dziecka. Dla dobra grupy nie jest także właściwym, aby dominował jakiś jeden typ zaburzeń. Przyjęcie każdego dziecka z zaburzeniami wymaga spokojnej i wnikliwej rozmowy i analizy pod kątem potrzeb dziecka, możliwości szkoły i grupy. 
 

Integracja włączająca ma nieść korzyści wszystkim dzieciom w grupie.  Dzieci bez zaburzeń budują swą wrażliwość na różne potrzeby wokół nas  w tym na umiejętność niesienia pomocy… . Pobyt dzieci integracyjnych ma niebagatelny wpływ na ofertę Szkoły Drugie Piętro dla pozostałych dzieci. Zaś dzieciom integracyjnym tworzy warunki do rozwoju w sprzyjającym środowisku.

Sławni na świecie absolwenci Montessori

1/20